Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAHLKAMP INTERNATIONAL B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE HAARLEM, A. HOFMANWEG 5A. 

Artikel 1. Toepasselijkheid en geldigheid 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten  krachtens welke Vahlkamp International B.V., hierna te noemen “verkoper”, geregistreerd bij de  Kamer van Koophandel onder nummer 17047773. Verkoper levert goederen van welke aard dan  ook, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze  Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door verkoper uitdrukkelijk  en schriftelijk zijn bevestigd. 

1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen  “koper”, blijven buiten toepassing. 

1.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde  rechter niet van toepassing is of in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is, doet dit geen  afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin  zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen  komen. 

Artikel 2. Het tot stand komen van overeenkomsten 

2.1 Alle van verkoper uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Verkoper is  eerst gebonden, nadat verkoper de order uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd dan wel zonder voorafgaande orderbevestiging heeft uitgevoerd. 

2.2 Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt. 

2.3 De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en  exclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. 2.4 Alle opgaven van verkoper van getallen, maten, gewichten en kleur van de goederen in de  getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts  aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming  in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van verkoper. 

2.5 Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen. 

2.6 Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens  verkoper. 

2.7 De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende  beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan. 

Artikel 3. Levering en risico 

3.1 De door verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld.  Zij gelden derhalve niet als een uiterste termijn. Deze termijn is niet fataal, waardoor koper de ver koper altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te wor den gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. 

3.2 Indien te voorzien is dat een termijn zal worden overschreden, zal verkoper koper hiervan zo  spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De ontvangst van bestelde goederen mag wegens  overschrijding van de leveringstermijn niet door koper worden geweigerd. In dat geval is verkoper  gerechtigd haar verplichtingen na te komen op een met koper nader overeen te komen datum.  Wanneer bestelde goederen voor koper beschikbaar zijn doch niet door koper worden afgenomen, 

vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van verkoper. Vanaf dit tijdstip worden de  goederen voor rekening en risico van koper opgeslagen. 

3.3 Levering geschiedt af magazijn verkoper. Het risico van de goederen gaat op koper over op het  tijdstip waarop de producten het magazijn van verkoper verlaten, ook indien het transport door  verkoper wordt geregeld. In het geval van grensoverschrijdende levering wordt uitdrukkelijk  geleverd onder Incoterms® 2020-EXW (EX Works/Af Fabriek). 

3.4 Indien levering plaatsvindt in de vestiging van verkoper en koper derhalve daar de goederen  ophaalt, dient de koper zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien de koper de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft verkoper de mogelijkheid om de  redelijke kosten voor stalling van de goederen op de koper te verhalen. 

3.5 Indien verkoper, al of niet in opdracht van koper, het transport van de goederen regelt, is  verkoper vrij in de keuze van de verpakking, het transportmiddel, de te volgen route en de af te  sluiten transportverzekering. In dat geval is verkoper eveneens gerechtigd het transport van de  goederen, zonder voorafgaande toestemming van koper, feitelijk door derden te laten verrichten. 3.6 Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitge voerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan  verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de  koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goed keuring kan verkoper niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring  redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn. 

3.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan verkoper een verzoek tot wijziging van de overeen komst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bij voorbeeld voor de in dat kader te leveren goederen. 

3.8 Verkoper spant zich ervoor in om de geleverde goederen in de best mogelijke kwaliteit te  leveren. Verkoper staat echter niet in voor de continue kwaliteit van de goederen. Het kan echter  voorkomen dat de goederen reeds hun werking hebben waarvoor zij dienen, zonder dat er sprake is  van een situatie waarbij de goederen hun werking hadden moeten hebben. De goederen dienen  louter tot ondersteuning van de hulpverpleging. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige  schade die voortvloeit uit het deze situatie.  

Artikel 4. Verbintenissen van de koper 

4.1 Koper stelt verkoper in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. Koper verplicht zich de  benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door verkoper. Hier onder wordt onder andere begrepen: 

  1. a) Op het door koper opgegeven afleveradres aanwezig zijn op de overeengekomen leverdatum; b) Er zorg voor dragen dat verkoper tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde  goedkeuringen (zoals toestemmingen e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens; c) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot  de opdracht van verkoper behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de  opdracht daarvan geen vertraging ondervindt. 

4.2 Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient koper verkoper hierom trent tijdig te informeren. Verkoper is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-,  reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan koper in rekening te brengen. 

4.3 Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is verkoper niet gehouden de  schade als gevolg van vertraging in de levering aan koper te vergoeden. 

4.4 Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk  zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoe ren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Koper draagt zelf het risico en ver antwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hier van, ongeacht hoe koper deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan verkoper zijn  verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de 

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te  brengen. 

4.5 Voorafgaand aan de uitvoering dient koper de afgesproken en benodigde zaken en informatie  aan verkoper te verschaffen, zoals adres- en contactgegevens. Verkoper zal deze naar haar beste we ten beoordelen. Verkoper is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverhoopt  toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door koper. 4.6 Koper draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door: a) Onjuistheden in de door koper verlangde constructies en werkwijzen; 

  1. b) Gebreken aan/door de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd; c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking zijn gesteld. 7 Koper staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere  schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen,  computerprogramma’s van verkoper en/of derden. 

4.8 Art. 7:408 en 7:764 BW zijn in de overeenkomst uitgesloten. Koper heeft geen mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. 

Artikel 5. Prijzen en facturering 

5.1 De in de prijscourant of op andere wijze door verkoper bekend gemaakte prijzen kunnen door  verkoper te allen tijden en zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijzen zijn  netto en exclusief omzetbelasting. 

5.2 Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de datum van levering.

Artikel 6. Betaling 

6.1 Betaling dient te geschieden in Euro’s, à contant, per bank of giro binnen 30 dagen na  factuurdatum, onverminderd het recht van verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een  aanbetaling te bedingen. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit  welken hoofde ook. Alle met de betaling samenhangende kosten zijn voor rekening van koper. 6.2 Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd. 

6.3 Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft  betaald, is koper na het verstrijken van deze termijn, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in  verzuim en over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling een  rente verschuldigd ter hoogte van het promesse disconto van de Nederlandse Bank N.V. vermeerderd met twee en een half procent. 

6.4 Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald,  is verkoper voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk dan wel via een incassobureau te laten  incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op  minimaal vijftien procent van de vordering met een minimum bedrag van 250,-, voor rekening van  koper komen. Verkoper behoudt zich het recht voor het innen van de aan hem verschuldigde  bedragen aan derden toe te vertrouwen dan wel zijn vordering op koper aan derden over te dragen. 6.5 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper is het de koper niet  toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe  te passen. 

Artikel 7. Zekerheden 

7.1 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van koper of uit  hoofde van andere zakelijke overwegingen, voor eerste of latere leveringen, van koper  vooruitbetaling of nadere zekerheid verlangen. Indien dit niet ten genoegen van verkoper gebeurt is  verkoper gerechtigd de uitvoering betreffende overeenkomsten op te schorten of te weigeren, 

zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van andere  rechten uit deze overeenkomsten of de wet. 

7.2 Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is koper derhalve niet gerechtigd om de goederen te  vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht. 

7.3 Het eigendom van de goederen gaat eerst op koper over, nadat deze aan al zijn  betalingsverplichtingen jegens verkoper, ter zake van betreffende levering, heeft voldaan. Koper is  gerechtigd over de goederen te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Koper is verplicht  verkoper onverwijld op de hoogte te stellen, wanneer derden rechten doen gelden op de nog in  eigendom aan verkoper toebehorende producten. 

7.4 Koper verplicht zich, wanneer verkoper dat op enig moment verlangt, de van verkoper  betrokken goederen en/of vorderingen op derden, welke voortvloeien uit doorverkoop van deze  goederen, tot zekerheid voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper  onverwijld aan verkoper in pand te geven, op één van de wijzen beschreven in de artikelen 237 en  239 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. 

7.5 Indien koper zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper ter zake van geleverde goederen niet  nakomt en in de gevallen als bedoeld in artikel 8.1, is verkoper onherroepelijk gemachtigd, zonder  dat een ingebrekestelling is vereist, om de geleverde en nog niet betaalde goederen terug te halen of  te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. Het hier bedongen recht van terugbetaling  geldt ook indien de betaling nog niet opeisbaar is en zich omstandigheden voordoen waaruit  verkoper redelijkerwijze kan afleiden dat koper niet of niet tijdig zal betalen.

7.6 Koper is verplicht aan verkoper alle medewerking te verlenen indien deze van het hier  genoemde recht van terugbetaling gebruik maakt. (Verkoper herkrijgt, op het tijdstip dat betreffende goederen wederom in zijn bezit zijn, het volledige recht over de goederen in zijn normale  bedrijfsuitoefening te beschikken, zonder zelf afstand te doen van enig recht uit de overeenkomst of de wet) Indien geen eigendomsvoorbehoud: Verkoper heeft -in dat geval het recht hetzij de  goederen onder zich te houden, totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en  schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen in welk geval de  netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het door huurder in totaal aan verkoper  verschuldigde.) 

Artikel 8. Opschorting en ontbinding 

8.1 Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem  uit de overeenkomst voortvloeit, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek  daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit  aan hem is verleend, indien koper zijn bedrijf wordt stil gelegd of geliquideerd, indien beslag op  goederen van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld,  heeft verkoper het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper op te schorten of de  overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige  schadevergoeding gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke mededeling aan koper geheel  of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van verkoper om nakoming en/of  schadevergoeding te vorderen. 

8.2 In geval een van de in artikel 8.1 genoemde omstandigheden zich bij koper voordoet, zullen alle vorderingen van verkoper op koper terstond en ten volle opeisbaar zijn en zal verkoper het recht  hebben de uitvoering van alle andere overeenkomsten met koper op te schorten of deze te  ontbinden, onverminderd de verplichting tot volledige schadevergoeding jegens verkoper. 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van verkoper liggende of elke  voor hem redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen  van verkoper uit een overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn:

beperkende overheidsmaatregelen, im- en/of exportbeperkingen, epidemieën, mobilisatie, oorlog,  revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, onderbreking der productie, natuurrampen,  geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten worden  ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie en ieder andere  buiten de directe invloed van verkoper liggende of voor hem redelijkerwijze niet voorzienbare  omstandigheid, op grond waarvan hij, indien een zodanige omstandigheid hem bekend was geweest ten tijde van het sluiten van betreffende overeenkomst, deze overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten. 

9.2 Wanneer bij overmacht nakoming van een overeenkomst redelijkerwijze niet van verkoper kan  worden verlangd, heeft hij het recht de uitvoering van betreffende overeenkomst op te schorten dan  wel deze overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding  gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

9.3 Nakoming in één of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in artikel 9.1, tast het  recht niet aan om in volgende gevallen van overmacht van de bevoegdheid tot opschorting of  ontbinding gebruik te maken. 

Artikel 10. Garantie en reclame 

10.1 Mededelingen door of namens verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc. van goederen gelden alleen als  garanties, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd. 10.2 Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde  goederen in acht. Koper controleert de goederen bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en  in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd en meldt  klachten ten aanzien van beschadiging, gebreken en/of manco binnen ten hoogste acht dagen na  ontvangst (schriftelijk) bij verkoper. Indien niet binnen deze termijn wordt gereclameerd, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard. 

10.3 Reclames worden door verkoper slechts in aanmerking genomen indien koper aan het in het  vorige lid bepaalde heeft voldaan, en de beschadigingen of gebreken aan de goederen aan verkoper  zijn toe te rekenen. 

Gebreken bij een deel van de geleverde goederen geven koper niet het recht alle door verkoper  geleverde goederen te weigeren. 

10.4 Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden is verkoper gehouden de betreffende goederen  te vervangen dan wel koper voor het factuurbedrag te crediteren, zulks ter keuze van verkoper.

10.5 Koper heeft nimmer recht op enige reclame indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is  gebruikt. Koper is verplicht de goederen te gebruiken volgens de daarvoor bestemde documenten,  zoals een instructiehandleiding en/of instructies op de verpakking van de goederen van verkoper.  Koper verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze  zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door  koper extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt iedere  garantie. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

11.1 Voor door koper geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of  anderszins is verkoper uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van verkoper. 

11.2 In geval verkoper jegens koper tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze  aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de door verkoper afgedragen  omzetbelasting, van de desbetreffende levering, met een maximum van € 5.000,-.

11.3 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van  termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens  gederfde winst of gemiste besparingen. 

11.4 Verkoper is, in geval hij jegens koper aansprakelijk is, slechts gehouden tot nakoming van de  verplichtingen zoals beschreven in de artikelen 10 en 11. 

11.5 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden. Koper zal personeelsleden van verkoper nimmer aansprakelijk stellen. 

11.6 Gebruik van de assistentie-ingang van het oproepsysteem 

11.7 De Vahlkamp sensoren mogen alleen en uitsluitend met de No/Nc uitgang verbonden worden  met de assistentie ingang van het betreffende zuster-verpleeg-/oproepsysteem.

11.8 Het is niet toegestaan de No/Nc uitgang van de sensoren op de noodoproep ingang van het  oproepsysteem aan te sluiten. Vahlkamp sensoren stellen zich ten doel om de hulpverlening als  verpleging of verzorging efficiënter te maken door automatisering van het hulpverleningsproces.  Tevens raden wij de koper aan om onze sensoren regelmatig te testen op goed functioneren door  knoppen te drukken en/of te schuiven. Hierop kan niet blindelings vertrouwd worden.

11.9 Verkoper zal dan ook niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor lichamelijke, stoffelijke  of immateriële schade.

Artikel 12. Intellectueel eigendomsrechten 

12.1 Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de  Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. 

12.2 De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en  goederen van verkoper zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van verkoper of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel  gebruikt worden. 

Artikel 13. Aanpassing overeenkomsten 

13.1 Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht  indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door verkoper zijn bevestigd. 

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht 

14.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een  overeenkomst tussen koper en verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen  worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied  waarbinnen verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht een geschil, in afwijking van het  voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen koper is gevestigd.

14.2 Op de overeenkomsten tussen koper en verkoper is Nederlandse recht van toepassing, met uit drukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een  verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis te vens Nederlands recht van toepassing. 

14.3 In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief ab soluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van verko per valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenis sen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de  vestigingsplaats van verkoper valt. 

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, onder nummer :  17047773)

Nederlands
German flag