Online service

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAHLKAMP INTERNATIONAL B.V.
GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE HAARLEM, A.HOFMANWEG 5A.

Artikel 1. Toepasselijkheid en geldigheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten krachtens welke Vahlkamp International B.V., hierna te noemen “verkoper”, goederen levert van welke aard dan ook, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen “koper”, blijven buiten toepassing.

1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 2. Het tot stand komen van overeenkomsten

Alle van verkoper uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, nadat verkoper de order uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd dan wel zonder voorafgaande orderbevestiging heeft uitgevoerd.

Artikel 3. Levering en risico

3.1. De door verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Zij gelden derhalve niet als een uiterste termijn.

3.2. Indien te voorzien is dat een termijn zal worden overschreden, zal verkoper koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De ontvangst van bestelde goederen mag wegens overschrijding van de leveringstermijn niet door koper worden geweigerd. In dat geval is verkoper gerechtigd haar verplichtingen na te komen op een met koper nader overeen te komen datum. Wanneer bestelde goederen voor koper beschikbaar zijn doch niet door koper worden afgenomen, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van verkoper. Vanaf dit tijdstip worden de goederen voor rekening en risico van koper opgeslagen.

3.3. Levering geschiedt af magazijn verkoper. Het risico van de goederen gaat op koper over op het tijdstip waarop de producten het magazijn van verkoper verlaten, ook indien het transport door verkoper wordt geregeld.

3.4. Indien verkoper, al of niet in opdracht van koper, het transport van de goederen regelt, is verkoper vrij in de keuze van de verpakking, het transportmiddel, de te volgen route en de af te sluiten transportverzekering. In dat geval is verkoper eveneens gerechtigd het transport van de goederen, zonder voorafgaande toestemming van koper, feitelijk door derden te laten verrichten.

Artikel 4. Prijzen en facturering

4.1. De in de prijscourant of op andere wijze door verkoper bekend gemaakte prijzen kunnen door verkoper te allen tijden en zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting.

4.2. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de datum van levering.

Artikel 5. Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, à contant, per bank of giro binnen 30 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook. Alle met de betaling samenhangende kosten zijn voor rekening van koper.

5.2. Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.

5.3. Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is koper na het verstrijken van deze termijn, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling een rente verschuldigd ter hoogte van het promesse disconto van de Nederlandse Bank N.V. vermeerderd met twee en een half procent.

5.4. Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is verkoper voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk dan wel via een incassobureau te laten incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal vijftien procent van de vordering met een minimum bedrag van 250,-, voor rekening van koper komen. Verkoper behoudt zich het recht voor het innen van de aan hem verschuldigde bedragen aan derden toe te vertrouwen dan wel zijn vordering op koper aan derden over te dragen.

Artikel 6. Zekerheden

6.1. Verkoper behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van koper of uit hoofde van andere zakelijke overwegingen voor eerste of latere leveringen van koper vooruitbetaling of nadere zekerheid

verlangen. Indien dit niet ten genoegen van verkoper gebeurt is verkoper gerechtigd de uitvoering betreffende overeenkomsten op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van andere rechten uit deze overeenkomsten of de wet.

6.2. De eigendom van de goederen gaat eerst op koper over, nadat deze aan al zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper, ter zake van betreffende levering, heeft voldaan. Koper is gerechtigd over de goederen te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Koper is verplicht verkoper onverwijld op de hoogte te stellen, wanneer derden rechten doen gelden op de nog in eigendom aan verkoper toebehorende producten.

6.3. Koper verplicht zich, wanneer verkoper dat op enig moment verlangt, de van verkoper betrokken goederen en/of vorderingen op derden, welke voortvloeien uit doorverkoop van deze goederen, tot zekerheid voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper onverwijld aan verkoper in pand te geven, op één van de wijzen beschreven in de artikelen 237 en 239 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

6.4. Indien koper zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper ter zake van geleverde goederen niet nakomt en in de gevallen als bedoeld in artikel 7.1, is verkoper onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de geleverde en nog niet betaalde goederen terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. Het hier bedongen recht van terugbetaling geldt ook indien de betaling nog niet opeisbaar is en zich omstandigheden voordoen waaruit verkoper redelijkerwijze kan afleiden dat koper niet of niet tijdig zal betalen.

Koper is verplicht aan verkoper alle medewerking te verlenen indien deze van het hier genoemde recht van terugbetaling gebruik maakt. (Verkoper herkrijgt, op het tijdstip dat betreffende goederen wederom in zijn bezit zijn, het volledige recht over de goederen in zijn normale bedrijfsuitoefening te beschikken, zonder zelf afstand te doen van enig recht uit de overeenkomst of de wet) Indien geen eigendomsvoorbehoud: Verkoper heeft -in dat geval het recht hetzij de goederen onder zich te houden, totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het door huurder in totaal aan verkoper verschuldigde.)

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

7.1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien koper zijn bedrijf wordt stil gelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft verkoper het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper op te schorten of de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke mededeling aan koper

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van verkoper om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

7.2. In geval een van de in artikel 7.1 genoemde omstandigheden zich bij koper voordoet, zullen alle vorderingen van verkoper op koper terstond en ten volle opeisbaar zijn en zal verkoper het recht hebben de uitvoering van alle andere overeenkomsten met koper op te schorten of deze te ontbinden, onverminderd de verplichting tot volledige schadevergoeding jegens verkoper.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van verkoper liggende of elke voor hem redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van verkoper uit een overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn: beperkende overheidsmaatregelen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, onderbreking der productie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie en ieder andere buiten de directe

invloed van verkoper liggende of voor hem redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, op grond waarvan hij, indien een zodanige omstandigheid hem bekend was geweest ten tijde van het sluiten van betreffende overeenkomst, deze overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.

8.2. Wanneer bij overmacht nakoming van een overeenkomst redelijkerwijze niet van verkoper kan worden verlangd, heeft hij het recht de uitvoering van betreffende overeenkomst op te schorten dan wel deze overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.3. Nakoming in één of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in artikel 8.1, tast het recht niet aan om in volgende gevallen van overmacht van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

Artikel 9. Garantie en reclame

9.1. Mededelingen door of namens verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc. van goederen gelden alleen als garanties, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

9.2. Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen in acht. Koper controleert de goederen bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd en meldt klachten ten aanzien van beschadiging, gebreken en/of manco binnen ten hoogste acht dagen na ontvangst (schriftelijk) bij verkoper. Indien niet binnen deze termijn wordt gereclameerd, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard.

9.3. Reclames worden door verkoper slechts in aanmerking genomen indien koper aan het in het vorige lid bepaalde heeft voldaan, en de beschadigingen of gebreken aan de goederen aan verkoper zijn toe te rekenen.

Gebreken bij een deel van de geleverde goederen geven koper niet het recht alle door verkoper geleverde goederen te weigeren.

9.4. Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden is verkoper gehouden de betreffende goederen te vervangen dan wel koper voor het factuurbedrag te crediteren, zulks ter keuze van verkoper.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1.Voor door koper geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is verkoper uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van verkoper.

10.2.In geval verkoper jegens koper tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de door verkoper afgedragen omzetbelasting, van de desbetreffende levering, met een maximum van 5.000,-.

10.3.Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

10.4.Verkoper is, in geval hij jegens koper aansprakelijk is, slechts gehouden tot nakoming van de verplichtingen zoals beschreven in de artikelen 9 en 10.

10.5.Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden. Koper zal personeelsleden van verkoper nimmer aansprakelijk stellen.

10.6 Gebruik van de assistentie-ingang van uw oproepsysteem

De Vahlkamp sensoren mogen alleen en uitsluitend met de No/Nc uitgang verbonden worden met de assistentie ingang van uw oproepsysteem.

Het is niet toegestaan de No/Nc uitgang van onze sensoren op de noodoproep ingang van uw oproepsysteem aan te sluiten. Vahlkamp sensoren stellen zich ten doel om de hulpverlening als verpleging of verzorging efficiënter te maken door automatisering van het hulpverleningsproces. Tevens raden wij u aan  om onze sensoren regelmatig te testen op goed functioneren door knoppen te drukken en/of te schuiven.

Vahlkamp International B.V. zal dan ook niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor lichamelijke, stoffelijke of immateriële schade.

Artikel 11. Aanpassing overeenkomsten

Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1.Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen koper en verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen koper is gevestigd.

12.2.De overeenkomsten tussen koper en verkoper worden beheerst door het Nederlandse recht.

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, onder nummer : 17047773)

Nederlands
German flag